Skip to main content

OID Safety Committee

Gabriel Santos, Safety Coordinator
209.840.5520

   Bob Becker           Maintenance & Operations Leadman
   Matt Wann            Construction & Maintenance Leadman
   Vince Vella            Maintenance & Operations Worker
   Danny Jones         Equipment Operator
   Nichole Fiez          Principal Account Clerk